پرچم

اخبار اختصاصی

پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل به موسی حسن پور رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل

پیام تسلیت مدیر شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل به موسی حسن پور رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل

1400/05/09
کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان  طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

1400/04/29
جلسه سنجش دانش آموزان بدوورود به مدرسه ومعاینات غربالگری دانش آموزان درشبکه بهداشت ودرمان سیاهکل برگزارگردید

جلسه سنجش دانش آموزان بدوورود به مدرسه ومعاینات غربالگری دانش آموزان درشبکه بهداشت ودرمان سیاهکل برگزارگردید

1400/04/07
آرشیو
آرشیو