لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان  طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

به همت واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

    آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400