شرح وظایف رئیس امور اداری :

تهیه پیش نویس های اداری : پیش نویس مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی

نظارت بر عملکرد واحد های زیر مجموعه ( نقلیه ، خدمات ، دبیرخانه ، کارگزینی ، مالی ، رایانه ، دبیرخانه و امور عمومی مراکزبهداشتی ودرمانی )

تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه

پیش بینی و نیاز سنجی احتیاجات پرسنل

انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه

پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت(

آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال

شرکت در کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییرعنوان طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته

طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

کنترل ورود و خروج کارکنان

نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار

تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه

شرکت در جلسات و کمیسیون های مناقصه و استعلام بهاء

پایش و نظارت مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت تابعه

کنترل بر اجرای مفاد قرارداد تنخواه گردان خانه های بهداشت تابعه 

انجام سایر امور ارجاعی

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400