1– برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

2 – برنامه مدیریت منابع فیزیکی

3 – برنامه مدیریت منابع انسانی

4 – برنامه ساختار اطلاعات شبکه سلامت (HNIS)

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

1 – شکل دهی و مشارکت در ایجاد کمیته های اجرایی و فنی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح شهرستان .

2 – برآورد و ساماندهی در طراحی تیم های سلامت بر مبنای دستورالعمل برنامه .

3 – محاسبه حقوق و مزایا و مکانیسم پرداخت پزشکان و ماماها در هر سال براساس دستورالعمل ها و نیز تنظیم قرارداد سالیانه و.............

4- نظارت بر نحوه حضور و فعالیت اعضای تیم سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی و نیز پایش عملکرد پزشکان و ماماها .

5 – تنظیم و تمدید قرار داد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی بخش خصوصی و بیمارستانهای دولتی .

مدیریت منابع فیزیکی :

1 – تهیه و تأمین فضای فیزیکی استاندارد مورد نیاز برای واحدهای بهداشتی درمانی تابعه.

2 – بررسی موقعیت جغرافیایی و جمعیتی مناطق تحت پوشش واحدهای عرضه خدمت در سطح شهرستان.

3 – تأمین و تهیه زمین استاندارد و مناسب برای احداث و ساخت واحدهای بهداشتی و درمانی و..........

4 – بررسی و اولویت بندی و نظارت بر احداث پروژه های عمرانی و تعمیرات واحدها ی عرضه خدمات.

5- پیگیری امور مربوط به تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی و........

مدیریت منابع انسانی :

بررسی و نیازسنجی نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش با مشارکت سایر واحدها.

تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدها با همکاری مدیریت و سایر واحدهای مرتبط .

برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های آموزش پزشکان و نیروهای جدید در بدو خدمت .

نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای نیروی انسانی در خانه های بهداشت با همکاری مرکز آموزش بهورزی .

ساماندهی و استقرار و نیز جابجایی وانتقال نیروهای انسانی موجود در واحدها با همکاری مدیریت شبکه و رئیس مرکز بهداشت.

برنامه اطلاعات ساختار شبکه سلامت شهرستان (برنامه نرم افزاری HNIS) :

1 – جمع آوری و کنترل و ثبت کلیه اطلاعات واحدهای عرضه خدمات شهرستان شامل (اطلاعات نوع واحدها،اطلاعات عمومی روستاها ،نیروی انسانی ،وضعیت فضاهای فیزیکی ،تجهیزاتی ، اطلاعات پزشک خانواده و ... در برنامه نرم افزاری HNIS) )

2 – ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سرشماری اول سال ،زیج حیاتی ،در برنامه نرم افزاری مربوطه در سه ماهه اول هر سال جهت انتقال اطلاعات شهرستان به استان.

3 – شاخص گیری از اطلاعات زیج های حیاتی مراکز جهت تجزیه و تحلیل و انعکاس برای واحدها و مراکز.

4- درخواست نیازها و کمبودهای شهرستان از نظر تجهیزاتی ،اعتباری و نیروی انسانی از طریق تطبیق با اطلاعات HNIS .

5 – به روز کردن کلیه اطلاعات مورد نظر و اعمال تغییرات حاصله در برنامه HNIS در طول سال .

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400