نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی سطوح میانی ومحیطی ،نظارت براجرای ضوابط قانونی بکارگیری نیروی انسانی شهری وروستایی،تعیین نیازها واولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها ،ایجاد وتجهیز واحدهای بهداشتی

تهیه  واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی نظام بهداشتی منطقه ،تهیه وابلاغ ضوابط استاندارد درباره نظام بهداشتی  وتحقیقات کاربردی

ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی وتعیین میزان اثر بخشی آنه ونظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت ،توزیع ،اعزام نیروی مستعد خدمت و  پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز

تحلیل آمارها  واطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی وتعیین نیازها واولویت ها

تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی

برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزش مسائل فنی ومدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد،پیشنهاد واجرای برنامه های بازآموزی وآموزش حین خدمت برای پرسنل بهداشتی

تعیین نیازها واولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها وبرآورد نیروی انسانی،ایجاد تجهیزات واحد های بهداشتی

توسعه وبهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع ونظارت مداوم

اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی،تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط،نظارت وهماهنگی در احداث بنا یا دفتر فنی

بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی،جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح گسترش ویا تبدیل واحدهادرنظام شبکه .

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400