لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان  طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

به همت واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

کمیته درون بخشی مکمل یاری در شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل بر گزار شد

کمیته درون بخشی مکمل یاری در شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل بر گزار شد

کمیته درون بخشی مکمل یاری در گروه های سنی با توجه به ضرورت اجرای برنامه مکمل یاری با ویتامین واملاح درگروه های هدف)کودکان،مادران باردار وشیرده،جوانان،میانسالان وسالمندان( ونظارت برتهیه وتوزیع به موقع ونیزآموزش نحوه صحیح مصرف مکمل واهمیت آن مطابق با دستورعمل های مربوطه ، به ویژه درشرایط فعلی بحران کووید 19 ، در دفتر مدیر شبکه بهداشت سیاهکل با حضور مدیر شبکه بهداشت، کارشناسان مسئول گسترش، دارویی، بهداشت خانواد و بهداشت مدارس برگزار شد.

    آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400