کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

به همت واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس کارگاه آموزشی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه وکارگاه بازآموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیزدرجوانان طی دوروز درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیاهکل برگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل: باتوجه به برنامه سنجش سلامت وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به مدرسه درپایگاهای سنجش سیاهکل ودیلمان ومعاینات غربالگری دانش آموزان گروه هدف مراقبت دوره ای درفصل تابستان ودرطول سال تحصیلی 1401-1400درمراکز خدمات جامعه سلامت وخانه های بهداشت تابعه کارگاه سنجش نوآموزان بدوورود به مدرسه جهت مراقبین سلامت ماماهای تیم سلامت وکارشناسان بهداشت محیط برگزار گردید.

وهمچنین کارگاه باز آموزی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز درجوانان با همکاری کارشناس مسئول محترم سلامت روانی اجتماعی واعتیاد جهت مراقبین سلامت وماماهای تیم سلامت وکارشناسان بهداشت محیط مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400